top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

חמ"ל צו 8

1.    ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "צו 8 לחקלאות הישראלית" ("האתר"), אשר מהווה בסיס לפעילות התנדבותית ("הפעילות"), לקידום שיתוף פעולה בין שורה של ארגונים ומיזמים מכל הארץ, שלכולם חזון משותף, כדי לשלב מאמצים ולסייע לחקלאי ישראל ע"י חיבור לכוח עבודה מקומי ולפעילות נוספות הקשורות לסיוע במסגרת המצב שנוצר בעקבות אירועי אוקטובר 23 ו"חרבות ברזל".

 

 

 

2.    כחלק ממטרת האתר, מציע האתר את השירותים שלהלן:

 

2.1. האתר מכיל מידע, תכנים ושירותים, ובכללם הצגת פרויקטים התנדבותיים אשר אליהם יכול המשתמש להגיש בקשה להירשם או להציג פרויקטים המבקשים סיוע.

 

2.2. כמו כן, הפעילות עלולה לאפשר לגולשים לתרום כסף לטובת פעילותה באמצעות אתר זה. בעת מתן תרומה באתר באמצעות חברת תשלום, תבוצע בדיקת כרטיס האשראי על ידי חברת האשראי ולאחר אישור התרומה תונפק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק. משתמש אשר ביצע תרומה באתר יהיה רשאי לפנות לפעילות על מנת לשנות את סכום התרומה או לבטלה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. במידה והארגון יחוייב על ידי חברת התשלום בגין השינוי או הביטול יחויב מבצע הפעולה בגין עמלת הביטול כאמור. אנו לא אוספים או שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברות התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם. הפעילות רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שפעולותיה נעשות בהתאם למטרות הפעילות.

 

2.3. המידע המופיע באתר מוצע למשתמשים כמות שהוא (As Is). יתכן שהמידע אינו מדויק, שלם או אינו מעודכן, נפלו בו טעויות קולמוס או טעויות טכניות אחרות, ועל כן, הפעילות אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון, או לטעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע או לתוכן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

 

2.4. מובהר בזאת כי הפעילות אינה מתחייבת כי כל המידע, התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והיא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר ו/או מהשירותים הניתנים באתר (לרבות הפרויקטים ההתנדבותיים) ולא תהיה למשתמש, כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 

 

3.    הגבלת אחריות.

 

3.1. האתר והשירותים במסגרתו אינם למטרות רווח והם מועמדים לרשותך כפי שהם ("As Is") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין, ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, הפעילות אינה נותן כל הבטחה ולא תישא באחראיות

 

3.2. הפעילות אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הארגון או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים ושהשירותים והאתר או השרת עליו הם נסמכים יהיו נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי, במערכות תקשורת, אצל הפעילות או אצל מי מספקיה.

 

3.3. השירות מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הפעילות בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. הפעילות אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בקשר לתוצאות של שימוש זה בכל הקשור למהימנות, זמינות, שיפור ביצועים ו/או בכל עניין אחר. הפעילות אינה אחראית או ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט ולא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם הפעילות היתה מודעת לאפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

 

3.4. אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מתקנון מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.

 

4.    התחייבות המשתמש.

 

4.1. הנך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי באתר ובשירות; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא להעלות פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי הפעילות במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את הארגון ו/או מי מהגורמים הקשורים אליו לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק (לרבות כל שימוש שמהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם); (ט) לא לבקר בשירות (באתר) ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (כ) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או העלול להכפיף את הארגון לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (ל) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.

 

4.2.  אתה מתחייב להגן על ולשפות את הפעילות ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל חבריה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אובדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים להפרה של תנאי מתנאי השימוש.

 

5.    השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן, אשר מסדירים את היחסים בין הפעילות לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו. יש להקפיד לעיין בתנאי השימוש. שימוש באתר ובכל תוכן שבו מהווה הסכמה לתנאי השימוש ולכללי מדיניות הפרטיות ללא כל הגבלה או הסתייגות, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הפעילות. המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הפניה היא לגברים ולנשים כאחד.

 

 

 

6.    הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר, בעצם השימוש באתר ו/או בשירותי האתר ו/או גישה לאתר הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי הפעילות תאסוף מידע אישי שלך ויעשה בו שימוש. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באתר ו/או בשירותי האתר. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותי האתר.

 

 

 

7.    הפעילות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם האתר ו/או מתן שירותי האתר ו/או הפעילות.

 

 

 

8.    איסוף ושימוש במידע.

 

8.1. אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לפעילות נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך לפעילות (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 

8.2. הפעילות אוספת מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לפעילות בעת שימוש באתר ושירותי האתר ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש, ובכלל זה כתובת ה- IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשיר הנייד/טאבלט, וכדומה.

 

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושירותי האתר.

 

 

 

8.3. הפעילות אוספת גם מידע אישי מזהה, הכולל למשל שם, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכדומה ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לפעילות לזהות באופן אישי את המשתמש.

 

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בשירותי האתר.

 

יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המידע נמסר על-ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש באתר. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן את הפעילות.

 

8.4. הפעילות משתמשת במידע אישי על מנת: (א) לספק לך את שירותי האתר וכן ליצור קשר ולעדכן בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הפעילות; (ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע ולצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי; (ג) לשלוח עדכונים, מסרים וניוזלטר; (ד) להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית; (ה) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.

 

הינך מסכים כי הפעילות תשמור את המידע ואת ההתכתבויות עמך וכי הפעילות עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותי האתר וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי הספקת שירותי האתר, ניהול ושיפור השירות ועמידה בהוראות הדין.

 

8.5. הפעילות רשאית לגלות ולהעביר מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשים באתר; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של הפעילות, של המשתמשים באתר או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באתר באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לפעילות, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של הפעילות, לרבות אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת שירותי האתר; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

 

8.6. הפעילות עשויה לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עימה ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמה בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, הפעילות עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו הממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שהפעילות מספקת שלא עבור עצמה או לצורך תפעול האתר. בנוסף, הפעילות משתפת מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו, מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר שלנו וכן לצרכי הפניית תכנים לקהלים רלוונטיים.

 

8.7. לתשומת לבך, הפעילות רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע כזו.

 

 

 

9.    בכפוף לדין, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:

 

9.1. עיון במידע האישי שלך - עומדת לך הזכות לבקש עיון במידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;

 

9.2. זכות לתיקון - הזכות לבקש מהפעילות לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;

 

9.3. כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

 

9.4. במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח פנייה בפרטי הקשר המפורטים באתר, אשר תכלול פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

 

 

 

10. אבטחת מידע

 

10.1.         הפעילות משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים באתר. הפעילות מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי הפעילות ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי הפעילות לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הפעילות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.

 

10.2.         באירועים שאינם תלויים בפעילות ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

10.3.         הפעילות תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

 

10.4.         הפעילות מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית, אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.

 

 

 

11. הפעילות אינו אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מקטינים מתחת לגיל 18 (למעט מידע אישי של קטינים מעל גיל 13 עבור פעילות המיועדת לבני נוער). על המשתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לצפייה ושימוש באתר. אם ייוודע לנו כי קטין מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר. שירותי האתר אינם מופנים לקטינים מתחת לגיל 18 והפעילות אינה מעוניינת לקבל מידע אישי מקטינים. במידה והינך סבור שנמסר לפעילות מידע על ידי קטין אנא פנה אלינו.

 

 

 

12. בעת השימוש באתר ובשירותי האתר, הפעילות או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, או בטכנולוגיות מעקב קבועות המאוחסנות במכשיר שלך ("טכנולוגיות מעקב"), וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובשירותי האתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 

טכנולוגיות מעקב אלה על גבי מכשיר המשתמש מאפשרות לפעילות להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ובשירותי האתר. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש של המשתמש וכיו''ב. ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב, למשל על ידי מחיקת עוגיות ממחשב או מכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת והאתר עלול שלא לזהות את המשתמש בכניסות חוזרות.

 

 

 

13. האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות. התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים אשר נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לפעילות או אינם בשליטתה. שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית - עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם, או שלא לעשות שימוש בתכונות החברתיות שבאתר. אם תבחר לעשות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים אודותיך ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות, כמו כן יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות.

 

14. הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שנשלח לך מסרים או ניוזלטרים, אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני, הודעות וואטסאפ או בדרך אחרת. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לפעילות.

 

 

 

15. מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של הפעילות, במקרים שבהם הפעילות תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות ו/או תנאי השימוש של ו/או הוראות כל דין, תהא הפעילות רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של הפעילות, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

 

 

 

16. הפעילות שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר. שינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ובשירותי האתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו.

bottom of page